'Tsjoch Op' ynhammere as 99e bestjoer

6 Septimber 2023

Op tiisdei 5 septimber 2023 hat bestjoer ‘De Stadige Stream’ it stokje trochjûn oan it 99e bestjoer ‘Tsjoch Op.'

Tsjoch op, as ferwizing nei it Fryske folksliet, dat betsjut: "kom yn beweging." De kop giet der fansels fan omheech, krêftich, in rjochte rêch, grutsk, wille, aksje. Mei dy letterlike en figuerlike motivaasje stappe wy it 99e jier fan FFJ Bernlef yn. Wy hoopje dizze namme dit jier rjocht te jaan. Wy hawwe der allegearre tige nocht oan en hoopje in protte fan jimme op soas te sjen.

Kom yn beweging, Frysk bloed! Tsjoch op it ferline, mar foaral tsjoch op de takomst!

Bestjoer 'Tsjoch Op' bestiet út de folgjende seis persoanen: 
Paulien Slats, foarsitter
Fardau de Boer, skriuwer
Thamara Heikamp, ponghâlder feriening
Annewietske van der Veer, eksterne 
Jardi Rooks, ynterne
Petra Feenstra, ponghâlder SB

 

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.