De Pizel (Tuinstraat 22)

Kiezel 2023: Brakke brunsj

10 Febrewaris 2023 12:30:00

Op de freed fan de Kiezel (10 febrewaris) kinne wy allegearre útbrakke mei in brakke brunsj, dy't fersoarge wurdt troch ús Snubokom!

↓ Asto lid bist, kinst dy hjir ynskriuwe foar de brunsj. Asto noch net lid bist, nim kontakt op mei ús ynterne, Machteld - +31 6 34585709. (ast dieetwinsken hast, lit it ús witte)


Op de vrijdag van de Kiezel (10 februari) Kan je uitbrakken met een brakke brunch, die bezorgd wordt door onze almanak-kommissie!

↓ As je lid bent kan je hier inschrijven voor foar de brunsj. Als je nog niet lid bent, naam contact op met onze interne, Machteld! - +31 6 34585709. (Als je dieetwensen hebt, laat het ons weten)

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.